Portál www.inosfera.cz byl modifikován a jeho stránky „ZNALOSTNÍ BANKA", „VZDĚLÁVÁNÍ V KTT" a InnovationProcessor" byly vyvinuty v rámci projektu

Prověrka portfolia komercializačních konceptů formulovaných inovační agenturou ILA s využitím přístupu otevřených inovací (KK na ILA), reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000114, financovaného z Operačního programu Praha pól růstu, Prioritní osa: 1 – Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací, Investiční priorita: 1 - Podpora podnikových investic do výzkumu a inovací a vytváření vazeb a součinnosti mezi podniky, středisky výzkumu a vývoje a odvětvím vysokoškolského vzdělávání, zejména investic v oblasti vývoje produktů a služeb, přenosu technologií, sociálních inovací, ekologických inovací, aplikací veřejných služeb, stimulace poptávky, vytváření sítí, klastrů a otevřených inovací prostřednictvím inteligentní specializace a podpory technického a aplikovaného výzkumu, pilotních linek, opatření k včasnému ověřování produktů, schopností vyspělé výroby a prvovýroby, zejména v oblasti klíčových technologií a šíření technologií pro všeobecné použití, Specifický cíl: 1.1 – Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou, Výzva č. 7: Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe.

O NÁS

Svět inovací, transferu znalostí a technologií a komercializace výsledků výzkumu a vývoje.

Inosfera nabízí články, názory a akce ze světa inovací a oblastí interakce mezi akademickou a podnikatelskou sférou.

Inosfera vznikla v roce 2011 díky podpoře projektu Transfer znalostí a technologií ve vybraných regionech – aplikace evropského vzdělávacího modelu „Technology Transfer Manager" financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro Konkurenceschopnost.


Aktuality

Vzdělávání v KTT poskytuje distanční formou základní i pokročilé poznatky o přenosu znalostí a technologií z akademické do aplikační sféry a obecně o zavádění inovací. Využívá LMS Moodle.


Znalostní banka obsahuje informační materiály, dokumenty, studie, odkazy na další informace i obrázky. Usnadňuje uživatelům základní orientaci v problematice transferu znalostí a technologií a implementace inovací.


On-line aplikace InnovationProcessor je systém na podporu rozhodování praktiků v oblasti transferu znalostí a technologií z akademické do aplikační sféry při hodnocení aplikačního potenciálu dané znalosti, vynálezu, technologie nebo inovativní myšlenky.

WEB PROVOZUJE

NAŠI PARTNEŘI

Inosfera.cz vznikla za podpory